x

Hansa som investering

Imlifdase – ett nytt sätt att eliminera patogent IgG

Imlifidase's mode of action

Verkningsmekanismen hos imlifidase är att den klyver immunglobulin G (IgG) inom 2–6 timmar efter en infusion på 15 minuter. Efter behandlingen kommer IgG-nivåerna att sjunka under detekterbara nivåer och de förblir undertryckta i cirka 5–7 dygn, innan nivåerna gradvis återgår.

 

Möjliga indikationer

Möjliga indikationer

Utöver njurtransplantation kan imlifidase potentiellt användas inom transplantation av andra organ, efter transplantation för att förhindra avstötning, som behandling för akuta autoimmuna sjukdomar samt som förbehandling inför genterapi.

Vidare förväntas NiceR-programmet öppna möjligheterna för en stor mängd potentiella indikationer, inklusive ett antal genterapiprogram och/eller onkologiprogram där potentialen för att öka effekten hos befintliga immunonkologiska behandlingar redan övervägs.

 

Vår affärsmodell

teknikplatform

För transplantation och autoimmuna sjukdomar där målgrupperna är relativt koncentrerade avser bolaget att framför allt använda sin egen kommersiella infrastruktur, inklusive ett erfaret och kunnigt team för kundkontakter, för att säkerställa framgångsrika lanseringar på dessa marknader. Inom andra områden där målgrupperna och marknadsplatserna är mer komplexa och fragmenterade, så som genterapi och onkologi, kommer bolaget att överväga alternativa vägar till kommersiell framgång. På dessa marknader kan bolaget komma att använda en partnerstrategi liknande avtalet med Sarepta Therapeutics inom genterapi.

 

Strategiska prioriteringar

Strategiska prioriteringar

 

Våra utvecklingsprogram

Våra utvecklingsprogram


Vår enzymtekikplattform för IgG-klyvning

Våra utvecklingsprogram-2

 

Finansiella prioriteringar på medellång sikt

Finansiella prioriteringar

Hansas viktigaste finansiella prioriteringar under de närmaste åren kommer att fokuseras på att säkerställa en framgångsrik lansering av Idefirix® på europeiska marknader, samtidigt som fokus ligger på produktlönsamhet på medellång sikt.

Parallellt med detta kommer Hansa att göra fortsatta investeringar för att ytterligare stärka bolagets position inom njurtransplantationer genom arbete för regulatoriskt godkännande av imlifidase i USA.

Dessutom planerar Hansa att accelerera bolagets investeringar i nya behandlingsområden som autoimmunitet, genterapi och onkologi. Hansa kommer även att fortsätta arbeta för potentiella partnerskap inom genterapi, onkologi samt andra teknikområden där det är rimligt att utforska möjligheterna med kombinationsbehandlingar.